Utleige av lokale i Trivselshagen kulturhus

Vedteke av kommunestyret 18. desember 2017. Gjeld for 2018.

Prisane er todelte og avhengig av kven som er leigetakar. Salen har 375 plassar.


Pris 1 i tabellen er for for lokale lag og organisasjonar sine arrangement utan billettinntekter.

Pris 2 i tabellen er for andre arrangement, td kurs og konferansar, private arrangement, teater og konsertar.

Ta kontakt for meir informasjon 

Leige av lyd/lys/rigging
Rigging kr 620,- per time
Lyd og lys: må avtalast ved kvart høve
 

Lokale                                                

Pris 1                     

Pris 2

Kultursalen m/foaje

4.760,-

9.520,-

Kinosalen

1.485,-

2.960,-

Foaje m/ kafé

1.485,-

2.960,-

Møterom 107

590,-

590-

Møterom 108

590,-

590,-

Videokonferanse

940,-

940,-

Blackbox/dramasal                 

590,-

590,-

Dansesalar

590,-

590,-

 

Pris 1: Gjeld for lokale lag og organisasjonar for arrangement utan billettinntekter.
Pris 2: Gjeld for andre arrangement td kurs, konferanser teater mm.
Pris 3: Etter avtale. Gjeld for konsertar/arrangement med lyd/lys m.m. der Trivselshagen t.d. er medarrangør.

Rådmannen har fullmakt til å fråvike leigesatsane i samband med spesielle arrangement. 

Kva er Trivselshagen

Trivselshagen er Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune sin kulturelle møteplass for konsertar, kino, bibliotek, idrett, kulturskule og andre kulturaktivitetar.

Vi har som mål å gje deg gode opplevingar! 


Trivselshagen i sosiale medier

Kontakt oss