Utleige i Trivselshagen

Prisane for leige av lokale i Trivselshagen i 2017 vart fastsette av kommunestyret den 19. desember 2016. Prisane er todelte og avhengig av kven som er leigetakar. Salen har 375 plassar.


Prisane i tabellen under gjeld for lokale lag og organisasjonar sine arrangement utan billettinntekter.

For andre arrangement, td kurs og konferansar, private arrangement, teater og konsertar gjeld eigne satsar. Ta kontakt for meir informasjon 

Leige av lyd/lys/rigging
Rigging kr 620,- per time
Lyd og lys: må avtalast ved kvart høve


Rådmannen har fullmakt til å fråvike leigesatsane i samband med spesielle arrangement. 

 

Lokale                                                

Pris 1                     

Pris 2

Kultursalen m/foaje

4.620,-

9.245,-

Kinosalen

1.440,-

2.875,-

Foaje m/ kafè

1.440,-

2.875,-

Møterom 107

575,-

575-

Møterom 108

575,-

575,-

Videokonferanse

915,-

915,-

Blackbox/dramasal                 

575,-

575,-

Dansesalar

575,-

575,-

 

Pris 1: Gjeld for lokale lag og organisasjonar for arrangement utan billettinntekter.
Pris 2: Gjeld for andre arrangement td kurs, konferanser teater mm.
Pris 3: Etter avtale. Gjeld for konsertar/arrangement med lyd/lys m.m. der Trivselshagen t.d. er medarrangør.

Kva er Trivselshagen

Trivselshagen er Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune sin kulturelle møteplass for konsertar, kino, bibliotek, idrett, kulturskule og andre kulturaktivitetar.

Vi har som mål å gje deg gode opplevingar! 


Trivselshagen i sosiale medier

Kontakt oss